Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46

Danuta Sadowska-Barankiewicz

 

Wicedyrektor

Urszula Stańczuk


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) podaje, że szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Dyrektor szkoły odpowiada zarówno za nadzór pedagogiczny jak i sprawy administracyjne.

Zadania Dyrektora szkoły opisuje również art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730):

Art. 7. 1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Obowiązki dyrektora szkoły określa także ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089):

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte
w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki
zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną,
finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy,
stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
i innowacyjnej szkoły lub placówki;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem
dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi
i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem
właściwej realizacji tej opieki;
12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność
przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o
ochronie danych osobowych.

Szczegółowe zadania i kompetencje Dyrektora szkoły zawarte są w Statucie Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdańsku.

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna to kolegialny organ szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089).

Art. 70. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę
szkoły lub placówki;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub
placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz
radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub
placówki;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć
edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli
szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rada Rodziców

Kompetencje Rady Rodziców określa ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089).

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów
szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu
sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkoły lub placówki.
2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-
-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;
©Kancelaria Sejmu s. 110/226
2022-10-24
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego
nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-
-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala
dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do
czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą
pedagogiczną.
4. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26,
uchwala rada pedagogiczna.
5. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne
inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach
i placówkach niepublicznych program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub
placówki, o którym mowa w art. 26, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub
placówki.
6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców
może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa
w art. 83 ust. 4.
7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym
rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku
bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby
posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023:

Przewodnicząca:  Alicja Rusowicz-Rospondek.

Bieżące informacje Rady Rodziców znajdują się na stronie szkoły.

Samorząd Uczniowski

Działalność samorządu określa ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089):

Art. 85. 1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej
„samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin
uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub
placówki.
©Kancelaria Sejmu s. 111/226
2022-10-24
5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie
pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub
placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,
takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może
podejmować działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu
uczniowskiego ze względu na konieczność stosowania w szkole lub placówce
specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów wychowawczych,
opiekuńczych i resocjalizacyjnych.
9. Samorząd w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia, szkole
policealnej, policealnej szkole artystycznej lub placówce kształcenia ustawicznego,
w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych
funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.