Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 46

Danuta Sadowska-Barankiewicz

 

Wicedyrektor

Urszula Stańczuk


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.) podaje, że szkołą kieruje nauczyciel mianowany lub dyplomowany, któremu powierzono stanowisko dyrektora. Dyrektor szkoły odpowiada zarówno za nadzór pedagogiczny jak i sprawy administracyjne.

Zadania Dyrektora szkoły opisuje również art. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762 oraz z 2022 r. poz. 935, 1116, 1700 i 1730):

Art. 7. 1. Szkołą kieruje dyrektor, który jest jej przedstawicielem na zewnątrz, przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, przewodniczącym rady pedagogicznej. Dyrektor sprawuje opiekę nad dziećmi i młodzieżą uczącą się w szkole.

2. Dyrektor szkoły odpowiedzialny jest w szczególności za:

1) dydaktyczny i wychowawczy poziom szkoły;
2) realizację zadań zgodnie z uchwałami rady pedagogicznej i rady szkoły, podjętymi w ramach ich kompetencji stanowiących, oraz zarządzeniami organów nadzorujących szkołę;
3) tworzenie warunków do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów i wychowanków;
4) zapewnienie pomocy nauczycielom w realizacji ich zadań i ich doskonaleniu zawodowym;
5) zapewnienie w miarę możliwości odpowiednich warunków organizacyjnych do realizacji zadań dydaktycznych i opiekuńczo-wychowawczych;
6) zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę.

Obowiązki dyrektora szkoły określa także ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089):

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2;
3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały rady szkoły lub placówki oraz rady pedagogicznej, podjęte
w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym szkoły lub placówki
zaopiniowanym przez radę szkoły lub placówki i ponosi odpowiedzialność za ich
prawidłowe wykorzystanie, a także może organizować administracyjną,
finansową i gospodarczą obsługę szkoły lub placówki;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom
i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę lub placówkę;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy,
stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich,
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i
wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej
i innowacyjnej szkoły lub placówki;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie
kształcenia specjalnego ucznia;
11) współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną, lekarzem i lekarzem
dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi
i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem
właściwej realizacji tej opieki;
12) wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające zgodność
przetwarzania danych osobowych przez szkołę lub placówkę z przepisami o
ochronie danych osobowych.

Szczegółowe zadania i kompetencje Dyrektora szkoły zawarte są w Statucie Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdańsku.

Rada Pedagogiczna

Rada Pedagogiczna to kolegialny organ szkoły w zakresie realizacji zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. Kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089).

Art. 70. 1. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej należy:

1) zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki po zaopiniowaniu przez radę
szkoły lub placówki;
2) podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
3) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w szkole lub
placówce, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę szkoły lub placówki oraz
radę rodziców;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub
placówki;
5) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów;
6) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym
sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór
pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.
2. Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy szkoły lub placówki, w tym tygodniowy rozkład zajęć
edukacyjnych, oraz organizację kwalifikacyjnych kursów zawodowych, jeżeli
szkoła lub placówka takie kursy prowadzi;
2) projekt planu finansowego szkoły lub placówki będącej jednostką budżetową;
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych
wyróżnień;
4) propozycje dyrektora szkoły lub placówki w sprawach przydziału nauczycielom
stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo
płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2023/2024:

Przewodnicząca: 

Dorota Wiśniewska

Kompetencje Rady Rodziców określa ustawa Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089).

Art. 84. 1. Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów
szkoły lub placówki, organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu
sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach
szkoły lub placówki.
2. Do kompetencji rady rodziców, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, należy:
1) uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną programu wychowawczo-
-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub
wychowania szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 56 ust. 2;
©Kancelaria Sejmu s. 110/226
2022-10-24
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły.
3. Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego
nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-
-profilaktycznego szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26, program ten ustala
dyrektor szkoły lub placówki w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór
pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły lub placówki obowiązuje do
czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą
pedagogiczną.
4. W szkołach i placówkach, w których nie tworzy się rad rodziców, program
wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub placówki, o którym mowa w art. 26,
uchwala rada pedagogiczna.
5. W szkołach i placówkach publicznych prowadzonych przez osoby prawne
inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez osoby fizyczne oraz w szkołach
i placówkach niepublicznych program wychowawczo-profilaktyczny szkoły lub
placówki, o którym mowa w art. 26, ustala organ wskazany w statucie szkoły lub
placówki.
6. W celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, rada rodziców
może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin, o którym mowa
w art. 83 ust. 4.
7. Fundusze, o których mowa w ust. 6, mogą być przechowywane na odrębnym
rachunku bankowym rady rodziców. Do założenia i likwidacji tego rachunku
bankowego oraz dysponowania funduszami na tym rachunku są uprawnione osoby
posiadające pisemne upoważnienie udzielone przez radę rodziców.

Bieżące informacje Rady Rodziców znajdują się na stronie szkoły.

Samorząd Uczniowski

Działalność samorządu określa ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089):

Art. 85. 1. W szkole i placówce działa samorząd uczniowski, zwany dalej
„samorządem”.
2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły lub placówki.
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin
uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
Organy samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem szkoły lub
placówki.
©Kancelaria Sejmu s. 111/226
2022-10-24
5. Samorząd może przedstawiać radzie szkoły lub placówki, radzie
pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły lub
placówki, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów,
takich jak:
1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem
i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych
proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania
własnych zainteresowań;
4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz
rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem;
6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.
6. Samorząd w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki może
podejmować działania z zakresu wolontariatu.
7. Samorząd może ze swojego składu wyłonić radę wolontariatu.
8. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania określi, w drodze
rozporządzenia, typy szkół i placówek, w których nie tworzy się samorządu
uczniowskiego ze względu na konieczność stosowania w szkole lub placówce
specjalnej organizacji nauki i metod pracy, a także ze względów wychowawczych,
opiekuńczych i resocjalizacyjnych.
9. Samorząd w szkole dla dorosłych, branżowej szkole II stopnia, szkole
policealnej, policealnej szkole artystycznej lub placówce kształcenia ustawicznego,
w celu wspierania działalności statutowej szkoły lub placówki, może gromadzić
fundusze z dobrowolnych składek i innych źródeł. Zasady wydatkowania tych
funduszy określa regulamin, o którym mowa w ust. 3.