PEDAGOG

MAŁGORZATA SZARMACH 

GODZINY PRACY

w roku szkolnym 2022/2023

Poniedziałek

9.30 - 14.45

Wtorek

8.00 - 14.00 

Środa

10.00- 13.00 

Czwartek

10.00 - 14.45

Piątek

8.00 - 11.00

ped-1.png

     Drogi Uczniu i Uczennico !   

     Zwróć  się do pedagoga szkolnego, gdy: 

 • jesteś samotny i czujesz, że nikt Cię nie rozumie, 
 • nie potrafisz porozumieć się z kolegami / koleżankami, 
 • potrzebujesz pomocy, 
 • chciałbyś/łabyś z kimś porozmawiać, 
 • masz trudności z nauką, 
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić, 
 • potrzebujesz wsparcia w rozwiązaniu konfliktu, 
 • nie radzisz sobie z trudnymi emocjami. 

      Szanowny Rodzicu ! 

      Zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy: 

 •  niepokoi Cię zachowanie dziecka, 
 •  chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjachz nim, 
 •  chcesz porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w szkole, 
 •  potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania, 
 •  szukasz pomocy i nie wiesz do kogo się zwrócić. 

       ZADANIA PEDAGOGA: 

 •   udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych , szczególnie w okresie powrotu do szkół po nauczaniu zdalnym, 
 •   udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, 
 •   udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych,  
 •   przeciwdziała różnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży, 
 •   rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów, 
 •   udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami, 
 •   pomaga w organizacji  badań pedagogicznych, psychologicznych i innych specjalistycznych dla uczniów potrzebujących wsparcia i pomocy, 
 •   organizuje pomoc materialną uczniom, 
 •   współpracuje z instytucjami wspomagającymi działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły, 
 •   prowadzi działania wychowawcze w zakresie kształtowania wśród uczniów postaw akceptacji wobec osób niepełnosprawnych oraz cudzoziemców, 
 •   prowadzi rozmowy interwencyjne oraz wychowawcze z uczniami w ramach Grupy Wsparcia Arkońska na terenie szkoły we współpracy
 •   z wszystkimi nauczycielami i wychowawcami klas, 
 •   analizuje dokumentację szkolną – opinie i orzeczenia wydawane przez poradnie psychologiczno - pedagogiczne dla uczniów,  

  Opracowuje Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne, Wielospecjalistyczną Ocenę Funkcjonowania Ucznia oraz Plany Działań wpierających    

  dla uczniów, 

 • czuwa nad prawidłowym dostosowaniem warunków egzaminacyjnych dla uczniów w trakcie Egzaminu Ósmoklasisty posiadających opinie bądź         orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, 
 • przekazuje rodzicom/opiekunom prawnym wszelkie niezbędne informacje dotyczące różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej dla uczniów poprzez platformę edukacyjną GPE oraz w bezpośrednich kontaktach na terenie szkoły, 
 • bierze udział w cyklicznych zebraniach Zespołu Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej w celu ustalania właściwych form wsparcia dla uczniów, 
 • opracowuje Program Wychowawczo – Profilaktyczny dla szkoły – po posiedzeniu Zespołu Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej, w którym uczestniczą nauczyciele, 
 • prowadzi warsztaty / zajęcia wychowawcze w klasach 0 – VIII z uwzględnieniem potrzeb danego oddziału, 
 • organizuje warsztaty profilaktyczne i zajęcia psychoedukacyjne dla uczniów klas 0 – VIII we współpracy z różnymi instytucjami , 
 • opracowuje Biuletyn Szkolny „ Dbaj o zdrowie „ w ramach dodatkowych zajęć, 
 • opracowuje i redaguje informacje na stronę szkolnego Facebooka w zakresie wychowania, profilaktyki i wiedzy ogólnej w ramach dodatkowych zajęć, 
 • współpracuje z logopedą szkolnym oraz nauczycielem terapii pedagogicznej w zakresie pomocy uczniom, 
 • redaguje kwestionariusze ankiet i przeprowadza badania diagnostyczne wśród uczniów, rodziców i nauczycieli w sferze wychowawczo – profilaktycznej; opracowuje wyniki badań, 
 • współpracuje z wychowawcami świetlicy szkolnej w zakresie działań wychowawczych, 
 • współpracuje z Sądem Rodzinnym, V Komisariatem Policji w Gdańsku oraz Strażą Miejską w Gdańsku, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 4 i nr 7 w Gdańsku, Stowarzyszeniem Praktyków Profilaktyki Społecznej w Gdańsku, SANEP-iD-em, Gdańskim Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Profilaktyki Uzależnień, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w Gdańsku, 
 • organizuje konkursy dla uczniów we współpracy z nauczycielami w zakresie szeroko pojętej profilaktyki oraz ekologii / w ramach dodatkowych czynności /, 
 • współorganizuje szkolenia dla rodziców uczniów w zakresie profilaktyki, wychowania i pomocy dzieciom mającym trudności w nauce, 
 • aktualizuje systematycznie tablice informacyjne dla uczniów i rodziców na korytarzu szkolnym, 
 • bierze udział w webinariach i szkoleniach, podnosząc jakość własnej pracy na rzecz dzieci i młodzieży / w ramach dodatkowych zajęć /, 
 • prowadzi Szkolne Koło Wolontariatu / w ramach dodatkowych zajęć /, 
 • współpracuje z Parafią pw. NMPKRśw. W Gdańsku Przymorzu oraz Caritas w ramach udzielania pomocy materialnej uczniom oraz programu dożywiania dzieci i młodzieży, 
 • współpracuje z dyrekcją szkoły , która monitoruje proces wychowawczo– profilaktyczny na terenie naszej placówki.