DOSTĘPNOŚĆ - Szkoła Podstawowa nr 46

Szkoła Podstawowa nr 46
w Gdańsku

Szkoła Podstawowa nr 46 w Gdańsku - deklaracja dostępności

Szkoła Podstawowa nr 46 w Gdańsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej niniejszej placówki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-31

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wybrane treści mogą być niezgodne z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1, w takim zakresie jak:
 • POSTRZEGALNOŚĆ (m.in. brak dostępności części mediów zmiennych w czasie, częściowy brak alternatywy w postaci tekstu, brak części ułatwień w percepcji treści), Funkcjonalność (m.in. nie na wszystkich stronach występuje pełna dostępność z klawiatury, pełnej dostępności sposobów wprowadzania danych),
 • PRZEWIDYWALNOŚĆ (m.in. niepełna jednolitość nawigacji i identyfikacji). Część dokumentów PDF, Word, Excel, PowerPoint nie jest poprawnie odczytywana przez programy dla osób niewidzących.

Wyłączenia

 • Filmy i multimedia, które zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy. Przygotowanie ich pełnej dostępności wiązałoby się z nadmiernym obciążeniem dla podmiotu publicznego. Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2018-08-27
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: dyrektor szkoły: DANUTA SADOWSKA-BARANKIEWICZ 
  sekretariat@sp46.edu.gdansk.pl
 • Telefon: 58 553 27 23

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Miasta Gdańska
 • Adres: ul. Nowe Ogrody 8/12
  80-801 Gdańsk
 • E-mail: umg@gdansk.gda.pl
 • Telefon: 58 5244500

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Szkoła znajduje się przy ul. Arkońskiej 17

DOJAZD DO PLACÓWKI

Do siedziby Szkoły Podstawowej nr 46 w Gdańsku przy ul. Arkońskiej można dojechać liniami tramwajowymi numer 2, 4, 5, 8 (Przystanek Kołobrzeska), liniami autobusowymi numer 199, 227 (Przystanek Kołobrzeska) oraz koleją podmiejską SKM (przystanek Gdańsk Przymorze). 

Odległość od najbliższego przystanku tramwajowego wynosi około 800 metrów.

Odległość od najbliższego przystanku autobusowego wynosi około 300 metrów.

Odległość od najbliższego przystanku kolei SKM wynosi około 200 metrów

Rozkład jazdy Transportu Miejskiego w Gdańsku znajduje się na stronie https://ztm.gda.pl.

Rozkład jazdy SKM w Gdańsku znajduje się na stronie https://www.skm.pkp.pl.

 

Opis ogólny budynku przy ul. Arkońskiej 17

Parking znajduje się 20 m od szkoły. Osoba niepełnosprawna może podjechać pod wejście główne do szkoły.

Do szkoły (pomimo, że budynek znajduje się przy ul. Arkońskiej 17) dojeżdżamy od ul. Śląskiej – wjazd od ul. Chłopskiej zaraz za skrzyżowaniem (Kierunek Gdańsk Zaspa).

Do szkoły wchodzimy wejściem głównym od ulicy Arkońskiej 17.

Wejście do szkoły nie jest przystosowane do wjazdu wózków. Na parterze budynku znajdują się portiernia, sekretariat, intendent, administracja, pokój nauczycielski, stołówka, sala gimnastyczna. 

Dziennik Podawczy znajduje się w Sekretariacie Szkoły na parterze budynku.

Jest możliwość wejścia i uczestniczenia z psem asystującym.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Pomocy w kontakcie udziela Gdańskie Centrum Kontaktu, dostępne przez całą dobę pod numerem telefonu 58 52 44 500 oraz adresem e-mail kontakt@gdansk.gda.pl. Kontakt z Centrum możliwy jest także za pomocą sms na numer 500 105 115.

Inne informacje i oświadczenia

powrót do góry