Szkoła realizuje zadania określone w ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 z późn. zm.), ustawie Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 oraz z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089) oraz przepisach wydanych na ich podstawie, a w szczególności:

 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły,
 • sprawuje opiekę pedagogiczną, wychowawczą i opiekuńczą,
 • wychowuje w celu rozwijania u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata
 • zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju,
 • przygotowuje ucznia do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.
 • kształtuje potrzeby i umiejętności dbania o własne ciało, zdrowie i sprawność
  fizyczną,
 • upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród młodzieży oraz kształtuje postawy wobec
  ochrony środowiska.