PLAN PRACY PEDAGOGA SP 46
 ROK SZKOLNY 2021 / 2022

I. W ZAKRESIE ZADAŃ OGÓLNOWYCHOWAWCZYCH
1. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole.
• indywidualne wspieranie uczniów ,
• przeprowadzenie badań ankietowych wśród uczniów na temat agresji
i przemocy,
• współpraca z wychowawcami klas i dyrekcją szkoły,
UWAGI: Dbałość o realizację obowiązku szkolnego uczniów – stały kontakt z wychowawcami klas i rodzicami oraz opiekunami prawnymi.

2. Wspieranie rodziców w procesie wychowawczym poprzez udzielanie systematycznych porad i konsultacji.
UWAGI: Gromadzenie i aktualizowanie materiałów naukowych i edukacyjnych.

3. Inne zadania:
a. praca w Zespole Pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej powołanym przez dyrektora szkoły,
b. tworzenie Indywidualnych Progrmów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego
we współpracy z wychowawcami klas, nauczycielami i innymi specjalistami na terenie szkoły,
c. współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 4 w Gdańsku ,
d. konsultacje z dyrektorem i wicedyrektorem szkoły w zakresie działań zespołu.

II. W ZAKRESIE PROFILAKTYKI WYCHOWAWCZEJ

Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów wykazujących problemy emocjonalne i
sprawiających trudności wychowawcze.
UWAGI: Przeprowadzanie wywiadów środowiskowych, współpraca z MOPR i Sądem Rodzinnym.
1. Konsultacje z nauczycielami i poradnictwo w zakresie eliminowania trudności wychowawczych.
UWAGI: Poszerzanie oferty dla nauczycieli i wychowawców klas w zakresie udzielania pomocy w procesie wychowawczym, organizowanie szkoleń w ramach WDN.
2. Udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami oraz problemy emocjonalne poprzez indywidualne
rozmowy i pogadanki. Podejmowanie działań mediacyjnych, interwencyjnych, pomoc w rozwiązywaniu konfliktów. Wykorzystywanie elementów pracy terapeutycznej.
3. Wspieranie uczniów w budowaniu poczucia własnej wartości.
4. Samodzielne prowadzenie spotkań z uczniami w ramach godzin wychowawczych na tematy dotyczące bieżących problemów uczniów – agresji, przemocy, tolerancji, poznawania własnych uczuć, rozwiązywania konfliktów.
5. Współpraca z wychowawcami klas w oparciu o hasło „Wychowanie do akceptacji
niepełnosprawnych”.
UWAGI: Współpraca z pielęgniarką środowiska szkolnego, logopedą i terapeutą pedagogicznym. Współpraca z pedagogami Szkoły          Integracyjnej nr 44 i wymiana doświadczeń. Rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów mających specyficzne trudności w funkcjonowaniu społecznym. Udzielanie porad uczniom i rodzicom. 

Współpraca z V Komisariatem Policji, Strażą Miejską i Strażą Ochrony Kolei.

III. W ZAKRESIE PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 

/ nikotyna, alkohol, nowe narkotyki-dopalacze, Internet, gry, komputerowe, inne substancje psychoaktywne/

Prowadzenie spotkań z uczniami w zakresie profilaktyki uzależnień, umiejętności radzenia sobie z sytuacjami trudnymi,
1. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
2. Współpraca z Gdańskim Centrum Profilaktyki Uzależnień,
3. Promowanie zasad prawidłowego odżywiania i zdrowego stylu życia,
4. Współpraca z wychowawcami klas i rodzicami uczniów,
5. Organizowanie warsztatów dla uczniów w dziedzinie profilaktyki. Współpraca z przedstawicielem Policji d/s prewencji w dziedzinie organizowania spotkań – prelekcji dla uczniów, dotyczących zagrożeń wynikających z dostępu do środków psychoaktywnych.
6. Systematyczne dzielenie się wiedzą i udzielanie porad nauczycielom i rodzicom uczniów w zakresie zagrożeń uzależnieniami.

UWAGI: W ramach współpracy z rodzicami - przeprowadzenie szkolenia na temat zagrożeń związanych z Internetem oraz zaburzeń odżywiania  u dzieci i młodzieży.

IV. W ZAKRESIE POMOCY DYDAKTYCZNEJ

Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych u dzieci.
1. Diagnozowanie rodzajów trudności szkolnych w oparciu o konsultacje z innymi nauczycielami i rodzicami.
2. Pomoc w organizowaniu uczniom różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
• zajęć korekcyjno - kompensacyjnych
• zajęć rewalidacji indywidualnej
• logoterapii
• w razie konieczności nauczania indywidualnego
• wsparcia indywidualnego z uwagi na problemy emocjonalne
• tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego we współpracy z wychowawcami klas, nauczycielami i innymi specjalistami na terenie szkoły.
UWAGI: Koordynowanie pomocy specjalistycznej we współpracy z wychowawcami, specjalistami i rodzicami.

Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 4 w Gdańsku.

UWAGI: Po konsultacji z rodzicami i nauczycielami - udzielanie pomocy w skierowaniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na badania. Współpraca z pedagogami i psychologami poradni, udział w cyklicznych spotkaniach dla pedagogów i grupie wsparcia. Współpraca z Radą Pedagogiczną w zakresie tworzenia i zapewnienia uczniom jak najlepszych warunków do realizacji różnych form pomocy dydaktycznej.

3.Współpraca z rodzicami uczniów – przekazywanie niezbędnych informacji na temat trudności dziecka, udzielanie porad, omawianie zaleceń Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej po badaniach oraz w szczególnych przypadkach kierowanie rodziców do innych specjalistycznych poradni. W sytuacji koniecznej umożliwienie uczniowi realizację obowiązku szkolnego poza macierzystą placówką.

4. Poszerzanie wiedzy uczniów o mieście Gdańsku i regionie - Współpraca z Europejskim Centrum Solidarności. Centrum Hewelianum, Muzeum Narodowym. Biblioteką Miejską w Gdańsku, Kinem Helios, Teatrem „Miniatura” w Gdańsku.

5. Organizowanie warunków do przeprowadzenia sprawdzianu końcowego dla uczniów klas VIII, u których w wyniku badań stwierdzono dysleksję, dysgrafię lub dysortografię oraz dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

V. W ZAKRESIE POMOCY MATERIALNEJ

Rozpoznawanie sytuacji materialnej uczniów.
UWAGI: W wyniku stałej współpracy z MOPR –em, parafią pw. NMP Królowej Różańca Św. W Gdańsku – Przymorzu, wychowawcami klas - listy  uczniów objętych pomocą materialną mogą być zawsze aktualizowane.
1. Współpraca z wychowawcami klas w zakresie dożywiania uczniów / rozpoznawanie
trudności ekonomicznych /.
2. Organizowanie pomocy rzeczowej uczniom .
3. Organizowanie paczek świątecznych.
4. Współpraca z Radą Rodziców w celu pozyskiwania środków finansowych na potrzeby uczniów znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej.
5. Współpraca z Wydziałem Rozwoju Społecznego UM Gdańska.